Информация относно обработването на лични данни

Тази политика за поверителност е изготвена в съответствие с изискванията на члл.13 и чл. 14 от Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския съюз относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и има за цел да Ви информира за дейностите по обработване на Вашите лични данни, целите, за които се обработват те, мерките и гаранциите за защита на данните, Вашите права и начина, по който можете да ги упражнявате в съответствие с изискванията на ОРЗД и релевантното приложимо законодателство на Европейския съюз.

„Г – ПРО “ ООД , с ЕИК:106621278, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
Орландовци, п. код 1225, ул. Нешо Бончев 13

Контактите на нашето Длъжностно лице по защита на личните данни са:

Длъжностно лице по защита на личните данни: Красимир Иванов Йорданов

Email: krasimir.yordanov@g-pro.bg

Телефон за връзка: 0897 983 706

Нашето отношение към Вашите лични данни

„Г – ПРО“ ООД отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва
лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейско законодателство.
Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как
обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и респ.
какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме
Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с
които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено
ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите
услуги и продукти. В повечето случай изискваме Вашите лични данни за целта на сключване на
договор, да спазим законовото задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се,
при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и
съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да
предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме
могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които
ползвате, може да събираме и обработваме следната информация информация за Вас:

– Общи данни за да Ви индивидуализираме

– Три имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес

Информация, свързана със сключваните между нас договори и тяхното изпълнение

– Данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес ( имейл )

– Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни.

– Запис от видео камери, когато посещавате нашите търговски и административни
обекти с цел осигуряване на нашата и Вашата сигурност.

Целта при обработването на Вашите данни

Ние обработваме вашите лични данни, които събираме най-често със следните цели:

Обработване на данните, необходими за сключване или изпълнение на договор

– Установяване на самоличност на клиента през всички търговски канали

– Изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи.

– Управление и изпълнение на Вашите поръчки.

– Уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

Обработване на данните, необходими за изпълнение наше нормативно задължение

– За директен маркетинг за нашите продукти и услуги.

Обработване на данните въз основа на наш законен интерес

– Извършване на видеонаблюдение в нашите търговски и административни обекти

– Електронни адреси на клиенти и партньори с цел информиране за най-актуалните
новини и събития и утвърждаване на „Г – ПРО“ като лидер в продажбите.

С кого споделяме информацията Ви:

„Г – ПРО“ ООД използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или
при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица,
преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на
тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол на изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

– Дружества, извършващи доставка, куриерски фирми, външни консултанти и
специалисти, колектор ски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми,
лица които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за
обработка на лични данни от „Г – ПРО“ ООД, хостинг компании и търговски агенти
и др.

Предоставянето на лични данни в някои случай е задължително, за да спазим нашите законови
изисквания, като:

– Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП,НОИ,
съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни
по силата на действащото законодателство.

Употреба на бисквитка на Сайта

„Г – ПРО“ ООД не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки,
използвани от Компанията

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Ваши данни за статистически цели, това означава за анализ, в които
резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да
представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази
информация е невъзможно.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

Ние не използваме средства за автоматизирано взимане на решения

Сигурност

„Г-ПРО“ ООД, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и
нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и
процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно
разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност,
включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране,
съхранение и обработка на информацията.

Кога изтриваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в
законоустановени срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно
уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

В случай на аноминизация на личните данни сроковете не се прилагат, тъй като не можем да Ви
идентифицираме

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни
технически средства. „Г-ПРО“ ООД, няма да прехвърля данните Ви извън рамките на
Европейският съюз без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи
предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

Достъп, корекция и оттегляне

По всяко време може да поискате от „Г-ПРО“ ООД, да Ви предостави информация за личните
данни, които са събрани и съхранява за Вас. Може също така да изискате „Г-ПРО“ ООД да
коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. „Г-ПРО“ ООД, осигурява и Вашето
право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при
автоматизирано взимане на решение.

Може по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на
Вашите лични данни спрямо „Г-ПРО“ ООД. Оттеглянето обаче няма да засегне
законосъобразното обработваните данни до оттеглянето.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да
бъдат ограничени от действащото законодателство

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично
упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде
отправено по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния
подпис

Право на подаване на жалба

Информираме Ви, че по настоящето законодателство имате право и на жалба за начина, по
който се обработват данните Ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни,
www.cpdp.bg Съгласно член 77 от Регламента.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази политика за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива
промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовно преглеждане на тази
страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви
цели „Г-ПРО“ ООД я използва и при какви обстоятелства ( ако настъпят такива ) ще я
споделяме с други страни. Датата на актуализиране е посочена в края на документа

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към „Г-ПРО“
ООД, и нашето Длъжностно лице по защита на данните – Красимир Иванов Йорданов на
координатите посочени по-горе.

Последна актуализация: 05.01.2022 г.

Изготвил Политиката: Красимир Иванов Йорданов

Длъжностно лице по защита на личните данни